Kanzenki Karate Club

Kanzenki Club Policies

Child Safeguarding

Please click here for our current Child Safeguarding Policy - (PDF, last updated 27/04/2024).


COVID guidelines

Please click here for our COVID guidelines (PDF, last updated 21/09/2021) - note: 2023, not currently applied